Општинско веће општине Ковин заседало је 27. новембра 6. пут у овом сазиву и на почетку прихватило Извештај о извршењу буџета општине Ковин у периоду јануар – септембар 2020. године и упутило га Скупштини општине Ковин на анализу и усвајање.

Утврђен је Предлог одлуке о изради Плана развоја општине Ковин за период 2021 – 2027. године, Предлог одлуке о јавним расправама; Предлог одлуке о одређивању правца пружања државних путева који пролазе кроз насељена места на територији општине Ковин.

Прихваћена је Информација о припремљености школа на крају школске 2019/2020. године и почетку 2020/2021. године, успеху ученика на крају школске 2019/2020. године, упису ученика у први разред, стручној заступљености наставе и припремљености школа на почетку школске 2020/2021. године.

Коначно изјашњавање о свему горе наведеном даће одборници СО Ковин, који ће заседати у првој декади децембра. Локална скупштина гласаће и о утврђеним предлозима решења о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Ковин и решења о измени Решења о образовању Стручног тима.

У оквиру својих надлежности, чланови Већа су на 6. редовном заседању донели и четири решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (ТБР) која се одобравају Дому здравља – за рефундацију трошкова на име ангажовања пуномоћника (342.150 динара); за ангажовање додатног немедицинског особља (300.000 динара); за набавку ултразвучног апарата (4,5 милиона динара); за набавку рачунара и рачунарске опреме (998.520 динара).

Члан Општинског већа Др Срђан Ненек, специјалиста ургентне медицине и помоћник директора за стручна медицинска питања у Дому здравља Ковин, јавно се захвалио локалној самоуправи и посебно Општинској управи на подршци и финансијској помоћи у условима пандемије и додао да, захваљујући томе, Дом здравља Ковин одговора у ванредним околностима пуним капацитетом и да је омогућено да се успостави Ковид амбуланта са 6 лекара и 9 техничара, добро опремљена и са посебним приступом који не угрожава рад осталих служби, али и представља приоритет у тренутним околностима.

Веће је донело Решење о одређивању аутобуских стајалишта на државним путевима који се пружају кроз насељена места на територији општине Ковин.

Донета је Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Ковин (одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном листу општине Ковин“, а примењиваће се од 01- јануара 2021. године, биће доступна на малом банеру Локална пореска администрација, на сајту општине www.kovin.org.rs).

Са 6. седнице Општинског већа Ковин

Већници су донели II одлуку о расподели средстава удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 2020. години, којом се 30.000 динара додељује Удружењу пчелара „Делиблатски мед“ из Делиблата.

Донета је Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом и уговор о отуђењу поменуте непокретности, између Општине и Стојанов Нике из Ковина (оправданост и целишодност отуђења непокретности је у чињеници да предметна парцела број 3080/9 у површини од 32 м2 не излази на саобраћајницу и не испуњава услове да буде грађевинска парцела. Истовремено она се налази између парцела на којима Стојанов Ника већ има право коришћења).

Веће је донело Одлуку о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом и уговор о томе (заправо нови уговор о закупу за УР „SKY BAR 1710“ У Делиблату, предузетника Александра Петковића).

Донета је и друга измена Програма мера за расподелу средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2020. годину.